Financiële begroting

2. Toelichting baten en lasten

2.1 Basis voor de begroting

De basis voor de begroting en het meerjarenperspectief is het financieel perspectief tot en met de Kadernota 2023-2026. De Begroting 2023 en de meerjarenraming 2024-2026 zijn opgebouwd op basis van de mutaties zoals genoemd in het financieel beeld. (Structurele) effecten en mutaties uit de Najaarsnota 2022 zijn verwerkt in de financiële overzichten van deze begroting.
Voor de ontwikkeling van de financiële ruimte wordt verwezen naar het overzicht in het Financieel beeld aan het begin van dit boekwerk. Bij het opstellen van de begroting is verder onder andere rekening gehouden met de onderstaande uitgangspunten.

Deze pagina is gebouwd op 04/04/2023 13:37:22 met de export van 04/04/2023 07:58:17