Paragrafen

Paragraaf Lokale heffingen

Inleiding en meerjarenraming

Deze paragraaf bevat informatie over de heffingen die Zuid-Holland oplegt op basis van verordeningen die PS hebben vastgesteld. Het gaat hierbij zowel om opbrengsten die dienen als algemeen dekkingsmiddel, namelijk de opcenten op de motorrijtuigenbelasting en de precariobelasting, als om heffingen voor de uitvoering van specifieke activiteiten.  De provincie heeft geen beleid om opgelegde heffingen kwijt te schelden.

Programma
(bedragen x € 1.000)

Jaarrekening 2021

Begroting 2022 t/m VJN

Begroting 2022 t/m NJN

Raming 2023

Raming 2024

Raming 2025

Raming 2026

Grondwaterbeheer

515

430

430

430

430

430

430

Legesverordening infrastructuur

453

400

400

400

400

400

0

Opcenten motorrijtuigenbelasting

350.655

360.377

363.376

378.813

387.917

405.626

413.698

Precario en leges

816

1.050

1.050

1.050

1.050

1.050

1.050

Uitvoering WABO

4.475

3.200

3.200

3.200

3.200

3.200

3.200

Wet Natuurbescherming

502

726

726

726

313

313

313

Totaal saldo baten en lasten

357.416

366.183

369.182

384.619

393.310

411.019

418.691

Deze pagina is gebouwd op 04/04/2023 13:37:22 met de export van 04/04/2023 07:58:17