Bijlagen

Bijlage 4 Overzicht kosten Provinciale Staten 2023

In deze bijlage is een overzicht opgenomen van de kosten die betrekking hebben op Provinciale Staten. Er wordt onderscheid gemaakt in directe kosten voor Provinciale Staten en directe kosten voor de Griffie. Met ingang van 2017 worden, als gevolg van wijzigingen in het Besluit Begroting en Verantwoording, indirecte kosten centraal gepresenteerd in Overzichten, middelen en overhead.

(bedragen x € 1.000)

Directe kosten Provinciale Staten

1.709

Directe kosten Griffie

2.113

Deze pagina is gebouwd op 04/04/2023 13:37:22 met de export van 04/04/2023 07:58:17