Financiële begroting

1. Overzicht baten en lasten en Algemene dekkingsmiddelen

1.1 Overzicht baten en lasten

In het overzicht van baten en lasten worden de lasten, de baten en het saldo van de begroting conform artikel 17 van het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV) gerecapituleerd. Dit overzicht sluit aan bij de overzichten van baten en lasten zoals die bij elke ambitie zijn opgenomen.

(bedragen x € 1.000)

Jaarrekening 2021

Begroting 2022 t/m NJN

Begroting 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Samen werken aan Zuid-Holland

21.170

588

20.582

39.017

135

38.882

38.161

135

38.026

22.281

135

22.146

20.927

135

20.791

21.042

135

20.907

Bereikbaar Zuid-Holland

319.100

57.513

261.587

315.051

38.717

276.333

322.053

12.130

309.924

373.634

15.066

358.569

379.335

10.844

368.491

388.915

4.616

384.299

Schone energie voor iedereen

21.318

722

20.596

47.138

3.249

43.890

28.570

2.030

26.539

37.305

0

37.305

5.551

0

5.551

40.550

0

40.550

Een concurrerend Zuid-Holland

84.201

9.601

74.600

73.990

9.344

64.645

83.461

7.757

75.704

77.832

5.293

72.539

64.378

1.113

63.266

52.577

57

52.520

Versterken natuur in Zuid-Holland

84.372

31.742

52.630

127.899

51.007

76.892

141.760

34.989

106.771

152.847

36.677

116.170

116.948

32.520

84.427

92.529

15.529

77.000

Sterke steden en dorpen in Zuid-Holland

31.520

3.888

27.632

36.581

3.532

33.049

30.864

1.202

29.661

30.356

48

30.308

21.882

38

21.844

21.522

0

21.522

Gezond en veilig Zuid-Holland

82.774

7.904

74.870

89.015

4.075

84.940

95.593

4.479

91.113

84.190

4.563

79.626

83.222

4.487

78.735

80.526

4.319

76.207

Bedrijfsvoering - Financiën en organisatie

101.562

3.878

97.685

108.603

3.089

105.514

120.143

2.689

117.454

124.109

3.289

120.820

123.705

3.289

120.416

122.446

3.289

119.157

Overzicht Algemene middelen

1.358

644.445

-643.088

4.610

691.652

-687.043

3.755

726.998

-723.242

24.128

757.430

-733.302

42.200

775.747

-733.547

60.393

762.049

-701.655

Onvoorzien

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Vennootschapsbelasting

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Subtotaal exploitatie

747.375

760.281

-12.906

841.903

804.800

37.102

864.360

792.409

71.951

926.682

822.502

104.180

858.148

828.173

29.975

880.500

789.993

90.506

Bereikbaar Zuid-Holland

49.766

51.799

2.033

30.748

27.144

-3.604

15.643

18.331

2.688

51.380

7.789

-43.591

35.661

7.048

-28.614

29.754

3.193

-26.561

Schone energie voor iedereen

54.467

90.000

35.533

30.250

23.062

-7.188

10.000

0

-10.000

26.000

0

-26.000

0

0

0

35.000

0

-35.000

Een concurrerend Zuid-Holland

29.119

17.763

-11.356

22.200

15.033

-7.167

21.832

14.922

-6.910

16.645

393

-16.252

8.427

393

-8.034

1.023

0

-1.023

Versterken natuur in Zuid-Holland

27.157

21.114

-6.042

38.683

16.990

-21.693

51.416

10.729

-40.687

63.052

16.195

-46.856

30.684

13.586

-17.098

24.418

13.586

-10.833

Sterke steden en dorpen in Zuid-Holland

2.124

61

-2.064

0

0

0

0

0

0

4.041

0

-4.041

0

0

0

0

0

0

Gezond en veilig Zuid-Holland

13.787

13.012

-775

15.487

8.601

-6.887

11.689

3.882

-7.807

3.760

3.833

73

2.875

3.838

963

1.000

3.828

2.828

Overzicht Algemene middelen

112.615

62.490

-50.125

190.901

200.337

9.436

137.536

128.302

-9.234

83.656

116.144

32.487

101.571

124.379

22.808

116.295

96.377

-19.917

Subtotaal reserves

289.035

256.239

-32.796

328.269

291.167

-37.102

248.116

176.165

-71.951

248.534

144.354

-104.180

179.218

149.243

-29.975

207.490

116.983

-90.506

Totaal

1.003.613

1.049.316

-45.702

1.133.069

1.133.069

0

1.040.525

1.040.525

0

1.071.036

1.071.036

0

1.007.391

1.007.391

0

997.483

997.483

0

Omdat tekorten of overschotten op het begrotingssaldo worden verrekend met de algemene reserve is het saldo van de baten en lasten en die van de reserves gelijk aan elkaar. Om het totale en structurele begrotingssaldo inzichtelijk te maken zijn in onderstaande tabel de mutaties voor het boeken van overschotten of tekorten naar de algemene reserve niet meegenomen zodat het totale begrotingssaldo inzichtelijk wordt. Daar worden dan de inzet van de bestemmingsreserves en incidentele baten en laste n afgehaald om het structurele begrotingssaldo inzichtelijk te krijgen.

(bedragen x € 1 mln)

2022

2023

2024

2025

2026

Saldo baten en lasten

    -37,1

    -72,0

 -104,2

    -30,0

    -90,5

Saldo reserves

   118,9

     62,7

   136,9

     52,8

     70,6

Totale begrotingssaldo (I+S) 

81,8

-9,2

32,7

22,8

-19,9

Af: incidentele reserve mutaties

 -118,9

    -62,7

 -136,9

    -52,8

    -70,6

Bij: Incidentele baten en lasten

     62,3

     64,3

     91,5

     27,3

     50,9

Structureel begrotingssaldo

25,2

-7,7

-12,6

-2,6

-39,6

Toelichting methodiek structureel begrotingssaldo en de berekening daarvan:
De berekening van het structureel begrotingssaldo heeft tot doel om vast te stellen of je per saldo je structurele taken ook gedekt hebt uit structurele middelen. Is dat niet zo en betaal je je structurele lasten uit incidentele middelen dan kom je in de toekomst in de problemen. Als voorbeeld: als je het onderhoud aan je huis alleen kunt betalen als je je spaarrekening gebruikt en je spaarrekening wordt niet aangevuld dan zul je ooit door je spaargeld heen zijn en het onderhoud niet meer kunnen betalen.

Met dat in gedachte is het uitgangspunt vanuit de BBV dat alle reserve mutaties incidenteel zijn (de reserves zijn de spaarrekeningen in het voorbeeld) en alle taken als Provincie naar hun aard structureel. Structurele lasten (en baten) mogen daarbij per jaar wel fluctueren maar moet je wel reëel begroten. Van incidentele lasten moet je kunnen onderbouwen dat ze geen onderdeel zijn van je structurele taak. Incidentele lasten zijn dan bijvoorbeeld het aanleggen van een Zandmotor of het realiseren van het NNN.
In bovenstaande berekening geeft het saldo van baten en lasten weer of er meer baten dan lasten zijn of omgekeerd. In 2023 geeft het getal van € -72 mln aan dat er voor dat bedrag meer lasten zijn dan baten. Het saldo reserves in 2023 van € 62,7 mln (de regel eronder) geeft aan welk deel van het tekort aan baten gedekt wordt vanuit de inzet van reserves. Een positief getal betekent hier dat er meer uit de reserves onttrokken wordt dan erin wordt gestort. Dit resulteert in 2023 in een tekort van € 9,2 mln. Dat tekort wordt dan gedekt uit de Algemene reserve.

In de voorgeschreven methodiek voor het berekenen van het structureel begrotingssaldo wordt er rekening mee gehouden dat een deel van de reserve mutaties (onder bepaalde voorwaarden) structureel kan zijn. Om het structurele begrotingssaldo uit te rekenen wordt het totale begrotingssaldo daarom eerst gecorrigeerd voor alle incidentele reserve mutaties. Aangezien wij als PZH geen structurele reserve mutaties kennen is dit bedrag gelijk aan het saldo van de reserves (€ 62,7 mln). Daarnaast kan het zijn dat er een verschil bestaat tussen de hoogte van de incidentele lasten en incidentele baten. In bovenstaande berekening laat het positieve bedrag van € 64,3 mln in 2023 zien dat er meer incidentele lasten dan baten zijn. Dat betekent per saldo dat een deel van de incidentele lasten door structurele baten gedekt moet zijn. Dat is gunstig voor het structureel begrotingssaldo en wordt in de berekening dus weer opgeteld. Het negatieve getal van € 7,7 mln geeft aan dat er een tekort is in het structureel begrotingssaldo. Een deel van onze structurele lasten betalen we dus uit incidentele middelen.

Het structureel begrotingssaldo wordt is verder toegelicht in het Financieel beeld.

Deze pagina is gebouwd op 04/04/2023 13:37:22 met de export van 04/04/2023 07:58:17