Paragrafen

Paragraaf Arbeidscapaciteit

Inleiding

In deze paragraaf wordt inzicht gegeven in de inzet van personeel en de daarmee samenhangende kosten. Het totaal aan kosten wordt geduid als onze arbeidscapaciteit. De arbeidskosten bestaan uit loonkosten en kosten voor inhuur van externen. Het BBV schrijft voor dat de arbeidskosten verbonden aan de uitvoering van de beleidsprogramma’s (de directe arbeidskosten) worden opgenomen bij de beleidsprogramma’s. De arbeidskosten van de ondersteunende taken (overhead) worden apart verantwoord in Overzichten en Middelen. Het gevolg van deze BBV-werkwijze is dat geen inzicht bestaat in het totaal van de arbeidskosten en de richtlijnen die hierop van toepassing zijn. Deze paragraaf voorziet in de behoefte aan een totaalinzicht in onze arbeidskosten.

In deze paragraaf wordt ingegaan op de samenstelling en de omvang van de benodigde arbeidskosten, bestaande uit:

  • loonkosten voor de formatie van de provincie Zuid-Holland;
  • kosten voor de inhuur van externen.
  • kosten en baten uit detacheringen en het UWV

Totaalbeeld arbeidskosten

In de onderstaande tabel is het begrote bedrag van de arbeidskosten opgenomen, onderverdeeld naar de loonkosten en de kosten voor inhuur van externen.

De totale arbeidskosten nemen toe met € 14,2 mln van € 181,5 mln naar € 195,7 mln voor 2023. Deze stijging wordt voornamelijk veroorzaakt door de nieuwe cao die van toepassing is op zowel 2022 als 2023. In 2023 nemen de loonkosten daarom met € 9 mln toe. In de jaren daarna nemen de loonkosten geleidelijk weer af, al is dat deels doordat de arbeidscapaciteit voor de transitie opgaven nog niet compleet is opgenomen. Dit hangt weer samen met het feit dat de rijksbijdragen voor deze opgaven ook nog niet helder zijn.

Totaalbeeld arbeidskosten

Omschrijving
(bedragen x € 1 mln)

2022 na Najaarsnota

2023

2024

2025

2026

A. Loonkosten formatie

147,9

172,5

170,0

165,1

164,2

B. Loonkosten gefinancierd uit materiële middelen

11,3

0,0

0,0

0,0

0,0

Totaal Loonkosten (A + B)

159,2

172,5

170,0

165,1

164,2

C. Kosten voor inhuur van externen

22,3

23,2

21,5

20,6

20,1

D. UWV / Detacheringen

0,04

0,07

0,03

0,00

0,00

Totaal arbeidskosten

181,5

195,7

191,6

185,7

184,3

Percentage inhuur

12,3%

11,8%

11,2%

11,1%

10,9%

Deze pagina is gebouwd op 04/04/2023 13:37:22 met de export van 04/04/2023 07:58:17