Home

Indicatoren

Wettelijke indicatoren

Onderstaande indicatoren zijn gebaseerd op de Regeling van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 10 november 2017, nr. 2017-0000031576 , tot vaststelling van de beleidsindicatoren die door provincies in de ambities en ambitie verantwoording worden opgenomen.

Ambitie

Omschrijving

Nulmeting

Meetwaarde 2021

2023

2024

2025

2026

1

Aantal gemeenten onder preventief financieel toezicht

PM

1

0

0

0

0

1

Opkomst verkiezingen

PM

Geen verkiezingen geweest

55% (provinciale staten verkiezingen)

55%

55%

55%

2

Waardering openbaar vervoer op basis van de Klantenbarometer

7,5

Z-H 8,0 (landelijk 8,0)

≥ landelijk gemiddelde 2023

≥ landelijk gemiddelde 2024

≥ landelijk gemiddelde 2025

≥ landelijk gemiddelde 2026

3

Totale emissie broeikasgassen in Zuid-Holland (Mton)

40 Mton

38

35

33

31

30

3

Totale productie van hernieuwbare energie in Zuid-Holland (PJ)

13.4 PJ

32

38

41

44

47

4

Procentuele groei BRP

PM

3,9

1,5

1,3

1,3

1,3

4

Procentuele werkgelegenheid

PM

70,9

72,0

72,3

72,3

72,3

4

Restauratievolume

15

13,4

12,1%

11,8%

11,5%

11,5%

5

Aantal KRW-grondwaterlichamen dat aan de KRW-doelen voldoet

3

4

Geen meting

Eventueel een meting op basis van de mid-term review 2024

Eventueel een meting op basis van de mid-term review 2024

Geen meting

5

Jaarlijkse groei van het aantal ha nieuw ingericht natuurgebied ten opzichte van de opgave

-

21

411

819

750

750

5

Jaarlijkse groei van het aantal ha nieuw natuurgebied in beheer ten opzichte van de opgave

27.476

147 (1%)

125 (0%)

150 (1%)

500 (2%)

500 (2%)

Toelichting

Totale emissie broeikasgassen in Zuid-Holland (Mton)
De recente afname van de broeikasgassen in Zuid-Holland is deels het gevolg van corona-maatregelen en deels door storingen en onderhoud bij de elektriciteitssector en de industrie. De verwachting is dat structureel de CO
2  uitstoot in de provincie Zuid-Holland autonoom zal blijven afnemen door verdere verduurzaming in alle economische sectoren en gebouwde omgeving. De (indirecte) afname van de uitstoot door meer inzet van hernieuwbare bronnen bedraagt zo’n 10% van de totale CO 2 -uitstoot.

Totale productie van hernieuwbare energie in Zuid-Holland (PJ)
Het aandeel hernieuwbaar energiegebruik neemt gestaag toe van 2,4% in 2010 naar 7,4% in 2020. De groei van hernieuwbare energieproductie is bij meerdere bronnen zichtbaar, zoals wind, zon, geothermie, en biogeen afval.

Aantal KRW-grondwaterlichamen dat aan de KRW-doelen voldoet:
In 2015, aan het einde van stroomgebied beheerplanperiode I, was het aantal KRW-grondwaterlichamen dat geheel of deels in Zuid-Holland ligt dat aan de KRW-doelen voldoet 4 uit 5.
In 2021 heeft aan het einde van stroomgebied beheerplanperiode II opnieuw een officiële KRW-beoordeling plaatsgevonden. In 2021 was het aantal KRW-grondwaterlichamen dat aan de KRW-doelen voldoet 4 uit 5.
In 2021 is het stroomgebiedsbeheerplan voor periode III met de bijhorende ‘factsheets grondwater’ landelijk vastgesteld als bijlage van het Nationaal Water Programma 2022-2027.” In 2027 vindt de eerstvolgende officiële KRW-beoordeling plaats.

Jaarlijkse groei van het aantal ha nieuw ingericht natuurgebied ten opzichte van de opgave:
In de 3 uitvoeringsprogramma’s die werken aan de realisatie van het nog te realiseren NNN worden de komende jaren verschillende natuurgebieden opgeleverd. Met name binnen programma Gouwe Wiericke zijn momenteel een aantal projecten in de laatste voorbereidingsfase voor de uitvoering. Deze zullen in 2023 en 2024 gerealiseerd worden. Ook in de Krimpenerwaard wordt momenteel gewerkt aan de inrichtingsplannen die, daar waar de grondposities geheel beschikbaar zijn, vlot naar uitvoering van de inrichting zullen gaan. De nadruk ligt hier op 2024 en verder. In programma NNZH bevinden veel projecten zich nog in de verkenningsfase; in 2022 is hiervoor een realisatiestrategie opgesteld die vanaf 2024 in toenemende mate tot inrichting zal gaan leiden.

Deze pagina is gebouwd op 04/04/2023 13:37:22 met de export van 04/04/2023 07:58:17